Vedtekter

 

§ 1

Skiens Aktiemølle ASA er et allment aksjeselskap som er konstituert i generalforsamling den 26. oktober 1891, og har til formål handel, drift av handelsmølle alene eller sammen med andre, erverv og utnyttelse av faste eiendommer, samt å delta i annen industriell virksomhet.

 

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Skien. Selskapet har en fullt innbetalt aksjekapital stor kr. 6.505.742,- fordelt på 6.505.742 aksjer a kr. 1,-. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

 

§ 3

Overdragelse av aksje til ny eier må, for å være gyldig overfor selskapet, godkjennes av styret. Godkjennelse kan nektes for overdragelse hvor styret anser det berettiget til ivaretagelse av selskapets interesser.

 

§ 4 

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret anser det nødvendig eller når det forlanges av revisor eller aksjeeiere som representerer minst 5% av aksjekapitalen, og der samtidig oppgis hvilke emner som ønskes behandlet. Generalforsamlingen innkalles med 21 dagers varsel.

 

§ 5 

Hver aksje har 1 stemme, dog kan ingen aksjeeier hverken for seg selv eller andre stemme for mer enn 20% av selskapets aksjekapital.

 

§ 6

Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller en møteleder utpekt av styret. I tilfelle stemmelikhet har møtelederen den avgjørende stemme.

 

§ 7

I den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2. Valg av styremedlemmer og varamenn blant aksjeeierne. 1.varamann ved særskilt valg.

3. Valg av formann og viseformann i styret.

4. Valg av en eller flere revisorer og godkjennelse av deres honorar.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamenn.

6. Behandling av andre saker som er nevnt i innkallelsen.

 

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

 

§ 8

Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav 2 og 3 uttrer vekselvis hvert år. Generalforsamlingen velger hvert år 2 til 4 varamenn. Varamann som rykker opp som fast medlem av styret, fungerer så lenge som den fratrådte skulle ha fungert. Gyldig beslutning kan kun fattes når minst 4 medlemmer er tilstede og 3 av disse er enige.

 

§ 9

Selskapets firma tegnes:

a. Av styrets formann og viseformann i forening. I deres fravær av 2 av styrets medlemmer.

b. Adm. direktør kan meddeles prokura når styret har fattet beslutning derom.

 

Skien, 6. april 2017.