Selskapets strategiske vurderinger.

Møllevirksomheten er opphørt og bygningsmassen er avhendet. Gjenværende virksomhet er finansforvaltning. Selskapet eier også en kraftstasjon og noe eiendom. Selskapet har 1 ansatt.

Styret vurderer det slik at en oppløsning og avvikling av selskapet vil ivareta aksjonærenes verdier på best måte.

På denne bakgrunn har styret vedtatt følgende plan:

  • Avhende Eidet 1 kraftstasjon (4GWh) samt eiendom (20 mål) på Eikornrød.
    Fylkesmannen i Telemark har i brev til NVE av 15.09.16 anmodet om innkalling til konsesjonsbehandling av Eidet 1 kraftstasjon. Dette vil forsinke salget av kraftstasjonen og medføre ekstra kostnader. Etter styrets oppfatning er det ikke betydelige merverdier i selskapet utover det som balansen viser i dag.
  • Realisere aksjeporteføljen fortløpende, senest innen 31.12.2016. Beregnet verdi pr. 08.02.17 er kr. 12,8 mill.
  • Utbetale ett eller flere ekstraordinære utbytter i løpet av 2016.
  • Innkalle til styremøte for endelig beslutning om oppløsning og avvikling av selskapet.
  • Innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvor aksjonærene stemmer over oppløsning og avvikling.

kraftproduksjon

Kraftproduksjon Kraftstasjonen Eidet 1. Årlig produksjon ca. 4 gWh. Årlige driftsinntekter ca. kr. 0,8 mill.

molla_2

Finansvirksomhet Skiens Aktiemølle ASA eier en aksjeportefølje med en markedsverdi på kr. 10,7 mill pr. 17.08.17. Aksjeporteføljens kostpris er kr. 0,2 mill. Kontantbeholdningen utgjør kr. 57,6 mill pr. 17.08.17.