Selskapets fremtid

Oslo Børs har tidligere vedtatt å stryke aksjene i Skiens Aktiemølle fra notering på Oslo Børs fra og med 1. september 2017. Aksjene i Skiens Aktiemølle hadde siste noteringsdag på Oslo Børs 31. august 2017. Dette innebærer at Skiens Aktiemølle ikke lenger er et børsnotert selskap og at aksjene ikke lenger er omsettelig via Oslo Børs.

Styret arbeider videre med avvikling og oppløsning av selskapet i tråd med det som er redegjort for i tidligere generalforsamlinger.

Kraftstasjonen Eidet I er ennå ikke realisert og forsinker dermed endelig avvikling og oppløsning av Skiens Aktiemølle.

Skulle det vise seg at salget av Eidet I betinger erverskonsesjon vil styret vurdere å iverksette en fisjon for deretter å avvikle Skiens Aktiemølle og utbetale til aksjonærene de verdier som er igjen i selskapet. Oppgjør for Eidet I vil deretter etterutloddes til aksjonærene når ervervkonsesjon foreligger og salget er gjennomført.

For det tilfellet at salget av Eidet I ikke betinger ervervskonsesjon, vil man kunne gjennomføre salget uten videre forsinkelse og fullt oppgjør vil bli foretatt etter endelig avvikling og oppløsning.

Styret avventer således svar på disse forhold fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE) og Olje- og Energidepartementet(OED) før vi foretar oss noe mer. OED har bedt NVE uttale seg innen 18. september 2017 og vil deretter konkludere og gi oss en endelig uttalelse.

Skien, 12. september 2017

kraftproduksjon

Kraftproduksjon Kraftstasjonen Eidet 1. Årlig produksjon ca. 4 gWh. Årlige driftsinntekter ca. kr. 0,8 mill.

molla_2

Finansvirksomhet Skiens Aktiemølles aksjeportefølje er realisert og verdien på denne er kr. 0,0 mill pr. 27.10.17. Kontantbeholdningen utgjør kr. 67,7 mill pr. 27.10.17.